Niniejsza odpowiedź automatycznie wysłana z serwera pocztowego Urzędu Miasta
Poznania stanowi potwierdzenie wpływu korespondencji przesłanej na adres
poczty elektronicznej
[{{ email }}.pl_](mailto:{{ email }}) i nie należy na nią
odpowiadać.
Korespondencja przesłana na skrzynkę poczty elektronicznej
[{{ email }}.pl_](mailto:{{ email }}) jest przekazywana
przez kancelarię Urzędu do właściwego adresata, z zastrzeżeniem wewnętrznych
regulacji.
Korespondencja wnoszona za pomocą poczty elektronicznej, której przedmiotem
jest skarga lub wniosek, powinna zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres
(zamieszkania, siedzibę) podmiotu wnoszącego.

Problemy związane z funkcjonowaniem skrzynki poczty elektronicznej
[{{ email }}.pl_](mailto:{{ email }}) proszę zgłaszać pod
numerem telefonu 61 8785 227, 61 8785 214.

W przypadku, gdy sprawa wymaga wszczęcia procedury administracyjnej w
indywidualnej sprawie kończącej się wydaniem np. decyzji, postanowienia,
zaświadczenia, wówczas taką korespondencję należy skierować na skrzynkę Urzędu
Miasta Poznania na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej
(e-PUAP) albo złożyć ją osobiście w formie papierowej w punkcie kancelaryjnym
Urzędu Miasta Poznania.

[poznan.pl](http://www.poznan.pl/)
[![Linia
Miasta](https://atena.um.poznan.pl/icons/1sygnet3_ll.png)](http://www.poznan.pl/mim/main/o-nas,p,22722,22760.html
"Linia Miasta")
[![Poznań na
Facebook-u](https://atena.um.poznan.pl/icons/1facebook.png)](http://www.facebook.com/Poznan/
"Poznań na Facebook-u")[![Poznań na
Twitterze](https://atena.um.poznan.pl/icons/1twitter.png)](https://twitter.com/CityOfPoznan
"Poznań na Twitterze")[![POZnan* -
YouTube](https://atena.um.poznan.pl/icons/1youtube.png)](http://www.youtube.com/poznan
"POZnan* - YouTube")[![Poznań -
Foursquare](https://atena.um.poznan.pl/icons/1foursquare.png)](
https://foursquare.com/cityofpoznan "Poznań - Foursquare")[![Poznań -
Pinterest](https://atena.um.poznan.pl/icons/1pinterest.png)](http://www.pinterest.com/cityofpoznan/
"Poznań - Pinterest")[![Oficjalna galeria Miasta
Poznania](https://atena.um.poznan.pl/icons/1fotoportal.png)](http://www.fotoportal.poznan.pl/
"Oficjalna galeria Miasta Poznania")

**UWAGA:** Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla
adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymałeś ten e-mail przez pomyłkę,
prosimy niezwłocznie powiadom nadawcę i usuń przesyłkę ze swojego systemu wraz
ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne
wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane.
**CAUTION:** Please note that the contents of this message including its
attachments is the information protected from disclosure. If this message is
not meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or
using it or any attachments is prohibited. If you have received this message
by mistake, please inform the sender immediately and delete the message from
your system including all the attachments.
Przed wydrukowaniem pomyśl o środowisku.
Before printing think about the environment.