OG.1431.12.2020 r.

Burmistrz Szczuczyna odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej złożony 10 lutego 2020 r., przekazuje następujące informacje:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? *NIE*

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
*_a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) _*
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
gminie osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
_*b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
Informacji Publicznej*_
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd
_*g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
podczas spotkań z mieszkańcami*_
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
gminy? *0*

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy? *0*

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy? *0*

Z poważaniem
**

--
Jadwiga Jolanta Budzińska
Sekretarz Gminy
Urząd Miejski w Szczuczynie
plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn
tel. 86 273 50 80 wew. 213
.........................
Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Szczuczynie pod adresem:
http://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.html

Pobierz list