UG-II.1431.00001.2020 UG-II.KW-00049/20 W odpowiedzi na Państwa wniosek
z dnia 10 lutego 2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.02.2020r.) z
prośbą o udzielenie informacji w zakresie raportu o stanie gminy
udostępniamy informacje na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o
dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z
2019r. poz. 1429). Poniżej udzielam odpowiedzi na zawarte we wniosku
pytania:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

Nie Rada Gminy Kroczyce nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących raportu o stanie gminy

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)

a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
jego przygotowaniem

c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji

d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
gminie osobą/osobami

e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu
podmiotowi

f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi):

a) nie informowano o tym mieszkańców

b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej

c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd

d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej

e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta/burmistrza/prezydenta

f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd

g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
podczas spotkań z mieszkańcami

h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
Prosimy o opisanie w jaki.

4) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
gminy?

Podczas debaty nad raportem o stanie gminy głos zabrało 4 radnych

5) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy?

Mieszkańcy gminy Kroczyce nie zgłosili się do zabrania głosu podczas
debaty nad raportem o stanie gminy

6) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?

Mieszkańcy gminy Kroczyce nie byli obecni podczas debaty nad raportem o
stanie gminy

_Z poważaniem,_

Agnieszka Stolarska

Urząd Gminy Kroczyce

Pobierz list