Na podstawie art.4 ustawy z dnia 6 kwietnia 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) Wójt Gminy Siemyśl
udziela odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

*Odpowiedź:*

Radni Rady Gminy Siemyśl nie podejmowali uchwały w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o których mowa w art. 28aa
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, z późn. zm.).

2) Jak przygotowywano ww. raport.

*Odpowiedź:*

 Raport o stanie gminy przygotowywany był przez poszczególnych
pracowników, którzy przekazywali te informacje do Sekretarza Gminy.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu.

**Odpowiedź:**

Raport o stanie gminy oraz informacje o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos w debacie nad ww. raportem były umieszczone na
stronie internetowej Urzędu Gminy Siemyśl, w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl, a także Wójt Gminy Siemyśl przekazywał
ww. informacje mieszkańcom na zebraniach wiejskich w poszczególnych
sołectwach.**
**

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

**Odpowiedź:
**

2 radnych **
**

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy?

**Odpowiedź:
**

Brak zgłoszeń**
**

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?

**Odpowiedź:
**

Brak wypowiedzi****
****

****
****

****Wójt Gminy Siemyśl****

****Marek Dołkowski
****

Pobierz list