Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Lublińcu z L.dz. 04262 w dniu
10.02.2020r. informuję:

1)Rada Miejska w Lublińcu nie przyjęła uchwały w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

2)Przygotowywanie raportu o stanie gminy:
- odpowiedź a);

Pracowali nad nimposzczególni pracownicy wydziałów i składali informacje
do koordynatora - Sekretarza Miasta.

3)Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści raportu:
- odpowiedź b);

Informowano na stronie internetowej gminy www.lubliniec.eu
<http://www.lubliniec.eu> oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

4)Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy 13-stu Radnych zabrało
głos.

5)Do zabrania głosu w debacie na temat raportu zgłosiło się 6-ciu
mieszkańców miasta Lubliniec.

6)W debacie na temat raportu o stanie gminy wypowiedziało się 4-ech
mieszkańców miasta Lubliniec.

--
Pozdrawiam

Józef Korpak
Sekretarz Miasta Lublińca

Urząd Miejski w Lublińcu
42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 5
tel. 34 3530-100 wewn. 110
e-mail: sekretarz@lubliniec.pl

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne informacje.
Zakazane jest jakiekolwiek przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę te informacje prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

Pobierz list