Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Urząd Miejski w Rajgrodzie, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez Sieć Obywatelska Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa, tel: 22 844 73 55 w dniu 10.02.2020 r. - na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - udzielając odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytania, przekazuje się następujące informacje:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

Rada nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

Trzech radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy.

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy.

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Dwóch mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy.

Natalia Pogorzelska

Urząd Miejski w Rajgrodzie

ul. Warszawska 32

tel. 86 272 19 48

Pobierz list