Ad.1. Radni Rady Gminy Kolno nie podejmowali próby w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących reportu o stanie gminy ani z
początkiem 2019r. ani po przedłożeniu raportu w maju 2019r mimo
skwitowania go że 'To żaden raport" i mimo zawarcia w nim
kilkudziesięciu wniosków sugerujących podjęcie szeregu inicjatyw
uchwałodawczych porządkujących zarówno dokumenty strategicznie przejęte
wcześniej i nadal obowiązujące, jak również porządkujące radosną
twórczość legislacyjną z przeszłości. Niestety bez echa ze strony Rady.
Przykładowo statut Gminy Kolno od 2007 r. posiada 10 zmian ostatnia z
maja 2018 i mimo kolejnych zmian w ustawie o samorządzie gminnym i dwóch
kolejnych projektów jednolitych tekstów statutu Rada nie przystępuje do
procedowania projektu uchwały w tej sprawie.

Ad.2. a)

Jednak założenia do raportu o stanie gminy były wynikiem kompromisu jaki
zaczerpnięto z sugestii opracowania Związku Miast Polskich oraz jak i
Fundacji Batorego. Tak naprawdę w związku z powyższym (Ad.1.) kolejne
opracowanie nadal będzie miało charakter pionierskiego eksperymentu z
uwagi na fakt, ze małe i niezamożne gminy nie stać na kosztowne
opracowania w systemie zleconym przy których zaangażowanie szczupłych
kadr jakimi gmina dysponuje byłoby i tak nie mniejsze.

Ad.3. b), e) i g) oraz wielokrotnie na wcześniejszych sesjach przed
przedstawieniem opracowania tego dokumentu na sesji majowej w 2019r.

Ad.4-6.

Oprócz kilku wypowiedzi radnych, w tym jednej podsumowującej że to
"żaden raport", udział mieszkańców w debacie nad tym opracowaniem
zerowy. Rada nie ustosunkowała się do żadnych sugestii i wniosków
wynikających z podsumowania realizacji strategii i programów
wieloletnich zawartych we wnioskach końcowych raportu.

Reasumując:

Trudno się domyślać intencji ustawodawcy wprowadzającego ten nowy bardzo
absorbujący coroczny obowiązek z efektów którego, organ stanowiący gminy
nawet nie raczy skorzystać, zaś ustawodawca nie przewidział dla tego
organu mechanizmów dyscyplinujących, zobowiązujących do obligatoryjnego
zajęcia konkretnego stanowiska w formie stosownej uchwały korygującej
dotychczasowe zamierzenia strategiczne gminy w oparciu o zasugerowane
wnioski końcowe. Jestem przekonany, że sens i skutek takiego obowiązku
byłby większy gdyby opracowanie powstawało na koniec i na początek
kadencji, stanowiąc sobą niejako bilans otwarcia dla nowych władz gminy.
Szereg elementów przedstawianych w raporcie charakteryzuje się zbyt
wielką niezmiennością w czasie szczególnie w małych i ubogich gminach i
tworzenie kilkudziesięciostronicowych opracowań powtarzających co roku
te same dane jest trwonieniem czasu pracowników  samorządowych na co
dzień borykających się z bieżącymi obowiązkami.

Sporządził:

Krzysztof Nałęcz - Sekretarz Gminy Kolno

Pobierz list