Dokumenty: PO.KW.00007.2020
Znak sprawy: S.1431.00006.2020
Rej. koresp. wych.: RKW.002211.2020
Wysłane przez: Piotr Absalon

Odpowiadając na Państwa wniosek przesyłamy odpowiedzi zawarte przy poszczególnych punktach wniosku
Piotr Absalon
Sekretarz Miasta Radlin

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
>
1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? NIE
2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) TAK
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.
>
3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
> a) nie informowano o tym mieszkańców TAK informowano jedynie o sesji i jej programie na stronie i w gablotach
> b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
> c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
> d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
> e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
> f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
> g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
> h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.
>
> 4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy? 3
>
> 5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy? 1
>
> 6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy? 1
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-19467@fedrowanie.siecobywatelska.pl
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki

Pobierz list