Szanowni Państwo

Katarzyna Batko-Tołuć  i Szymon Osowski

Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowany
drogą elektroniczną dnia 10.02.2020r.  zatytułowany : Mieszkańcy i radni
wobec raportu o stanie gminy, informuję, że:

1. Rada Miejska w Barczewie nie podejmowała uchwały w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących raportu.

2. Sekretarz Miasta koordynował wszystkie czynności począwszy od
zebrania z poszczególnych Wydziałów i jednostek organizacyjnych Gminy
informacji z realizacji zadań za rok 2018 oraz opracował zbiorczo raport
o stanie gminy.

3. Raport zamieszczono na stronie internetowej Gminy  i na stronie  BIP
Gminy oraz przesłano elektronicznie Państwu radnym celem zapoznania.
Burmistrz Barczewa  zapraszając mieszkańców do zapoznania się z
dokumentem prosił o uwagi i wnioski  oraz udział w debacie nad raportem.

4. Podczas debaty nad raportem o stanie gminy - radni nie zabierali głosu.

5. Mieszkańcy nie zgłaszali wniosków o zabranie głosu podczas debaty nad
raportem o stanie gminy.

Z poważaniem

Danuta Tarasiewicz

Sekretarz Miasta

Pobierz list