Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy w Zakrzewie przesyła żądane informacje.

1. Radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym.

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) _pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) _
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
gminie osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
_b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
Informacji Publicznej_
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
Prosimy o opisanie w jaki.

4. Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy głos zabrał jeden radny.

5. Do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy nie
zgłosił się żaden mieszkaniec.

6. W debacie na temat raportu o stanie gminy nie wypowiadał się żaden
mieszkaniec.

Aneta Buława-Żak
(sekretarz gminy)

Pobierz list