Uprzejmie dziękujemy za kontakt z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej i potwierdzamy wpływ wiadomości mailowej. Niniejsze
potwierdzenie jest generowane automatycznie, prosimy na nie nie odpowiadać.
Jednocześnie informujemy, że korespondencję niezawierającą imienia i
nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatrywane są w trybie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1330).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa)

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na
przesłany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej list, skargę
lub wniosek na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego w zakresie rozpatrywania skarg, wniosków i
listów o obywateli.
3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu ( dotyczy sytuacji, gdy dane przetwarzane są
przez administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi, albo w celu realizacji przez administratora jego prawnie
uzasadnionych interesów) oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu
udzielenia odpowiedzi na przesłany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej list, skargę lub wniosek.

5. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt
z inspektorem ochrony danych: {{ email }}