Return Receipt

Your Wniosek o informację publiczną
document:

was {{ email }}
received
by:

at: 02/19/2020 09:50:43 AM

Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Aktywów Państwowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna6/Krucza36. Państwa dane osobowe przetwarzane
są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do realizacji praw
osoby, której dane dotyczą na zasadach określonych w RODO.
Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
w Ministerstwie Aktywów Państwowych – {{ email }}.

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy
o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

The administrator of your personal data is the Minister of State Assets with its registered seat
in Warsaw at ul. Wspólna6 / Krucza36. Your personal data is processed to official matter.
You have the right to execution the rights of the data subject on the principles set out in the GDPR.
All information regarding the processing of personal data can be found at:
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepowani-droga-elektroniczna. If you have any questions, please contact the Data Protection Inspector
at the Ministry of State Assets - {{ email }}.

This message contains information intended only for the recipient.
If you are not the addressee or you have received it by mistake, please notify
the sender and delete it permanently.