Augustów, 20 lutego 2020 r.

OP.1431.8.2020

                                        Szymon Osowski
                                        Katarzyna Batko- Tołuć
sprawa-19050@fedrowanie.siecobywatelska.pl

1.    Rada Miejska w Augustowie w 2019 roku nie podjęła uchwały w
sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o
której mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.
2.    Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
        a. _pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i
składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np.
sekretarza) _
        b.    powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości
raportu przed jego przygotowaniem
        c.    raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub
gminnej instytucji
        d.    raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z
wyznaczoną w gminie osobą/osobami
        e.    całość przygotowania raportu została powierzona
zewnętrznemu podmiotowi
        f.    raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.
3.    Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi):
        a.    nie informowano o tym mieszkańców
        b. _informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
Informacji Publicznej_
        c.    informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym
wydawanym przez samorząd
        d.    informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
        e.    informowano w mediach społecznościowych prowadzonych
przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
        f.    informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie
gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
        g.    informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny
przedstawiciel urzędu podczas spotkań z  mieszkańcami
        h.    władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w
inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.
4.    Dwunastu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o
stanie gminy.
5.    Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na
temat raportu o stanie gminy.
6.    Jeden mieszkaniec wypowiedział się w debacie na temat raportu o
stanie gminy.

Sekretarz Miasta

                                                        Sylwia Zajkowska

Pobierz list