Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do Ministerstwa Aktywów Państwowych w dniu 18
lutego 2020 r.

(See attached file: CK_IB_Liczba wniosków w trybie udip_20200225.pdf)

Z poważaniem
Ilona Bartkowska
Centrum Koordynacyjne
Ministerstwo Aktywów Państwowych

******

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust.
1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej, wnosi o udostępnienie informacji publiczne w zakresie:

1) liczby wszystkich wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które
wpłynęły do Ministerstwa od 2011 do 2020 r. z podziałem na lata (jeśli
Ministerstwo powstało po 2011 r., to wnioskujemy o informacje od dnia
utworzenia Ministerstwa),
2) jeśli jest prowadzona, to ewidencji/spisu/rejestru wniosków o
udostępnienie informacji publicznej we wskazanym powyżej okresie.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie
elektronicznej, na adres e-mail: {{ email }}

--

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: {{ email }}
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoAdministratorem Państwa danych osobowych jest Minister Aktywów Państwowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna6/Krucza36. Państwa dane osobowe przetwarzane
są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do realizacji praw
osoby, której dane dotyczą na zasadach określonych w RODO.
Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
w Ministerstwie Aktywów Państwowych – {{ email }}.

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy
o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

The administrator of your personal data is the Minister of State Assets with its registered seat
in Warsaw at ul. Wspólna6 / Krucza36. Your personal data is processed to official matter.
You have the right to execution the rights of the data subject on the principles set out in the GDPR.
All information regarding the processing of personal data can be found at:
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepowani-droga-elektroniczna. If you have any questions, please contact the Data Protection Inspector
at the Ministry of State Assets - {{ email }}.

This message contains information intended only for the recipient.
If you are not the addressee or you have received it by mistake, please notify
the sender and delete it permanently.

Załączniki

  • CK_IB_Liczba_wniosków_w_trybie_udip_20200225.pdf