Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 18 lutego br. dotyczący liczby wniosków o udostepnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2011- 2020 oraz rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej we wskazanym wyżej okresie, przekazujemy poniższe informacje.

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej prowadzony jest w MKiDN do początku roku 2017, w związku z czym MKiDN nie dysponuje informacją publiczną w zakresie wniosku za lata 2011 – 2016

Liczba wniosków:
2017 r. – 432 wnioski
2018 r. – 451 wniosków
2019 r. – 422 wnioski
Od 01.2020 r. do 3 marca 2020 r. – 69 wniosków

Uprzejmie informujemy, że prowadzony przez MKiDN rejestr wniosków o udostępnienie informacji nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Rejestr ten nie zawiera informacji o sprawach publicznych ponieważ przedstawia informację o personaliach osób fizycznych, które nie pełnią funkcji publicznych. Sporządzany jest dla potrzeb organizacyjnych i stanowi dokument wewnętrzny. Dokumenty wewnętrzne służą wymianie informacji, zgromadzeniu niezbędnych materiałów, uzgadnianiu poglądów i stanowisk, mogą określać zasady działania w określonych sytuacjach, mogą też być fragmentem przygotowań do powstania aktu będącego formą działalności danego podmiotu (zob. wyrok NSA z dnia 18 sierpnia 2010 r., I OSK 851/10; wyrok NSA z dnia 7 października 2015 r., I OSK 1883/14; wyrok TK z dnia 13 listopada 2013 r., P 25/12, OTK-A 2013, Nr 8, poz. 122). Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej tak jak inne dokumenty związane z wewnętrzną organizacją funkcjonowania urzędu administracyjnego nie są dokumentem urzędowym, nie stanowią bowiem ani oświadczenia woli, ani oświadczenia wiedzy, nie są też kierowane do innego podmiotu bądź składane do akt sprawy. Cechą dokumentów wewnętrznych jest bowiem to, że zostają wytworzone tylko na potrzeby podmiotu, który je wytworzył, i nie przedstawiają jego stanowiska na zewnątrz, nie zostają bezpośrednio wykorzystane w szeroko rozumianym procesie decyzyjnym (por. P. Szustakiewicz, Problemy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, Samorząd Terytorialny z 2015 r., nr 4, s. 62; I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016, s. 24, 206-208; wyrok NSA z dnia 17 listopada 2016 r., I OSK 1139/15). Dokumenty wewnętrzne służą wprawdzie realizacji jakiegoś zadania publicznego, ale nie przesądzają o kierunkach działania organu. Dokumenty takie służą wymianie informacji, zgromadzeniu niezbędnych materiałów, uzgadnianiu poglądów i stanowisk. Mogą mieć dowolną formę, nie są wiążące, co do sposobu załatwienia sprawy, nie są w związku z tym wyrazem stanowiska organu, nie stanowią więc informacji publicznej (zob. wyrok NSA z dnia 27 stycznia 2012 r., I OSK 2130/11; wyrok NSA z dnia 15 lipca 2010 r., I OSK 707/10; wyrok NSA z dnia 20 września 2016 r., I OSK 2649/15).

Z wyrazami szacunku

Centrum Informacyjne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
•: +48(22) 42-10-455 | Fax: +48(22) 42-10-441
@: {{ email }}<mailto:{{ email }}>| www.mkidn.gov.pl<http://www.mkidn.gov.pl/>

[cid:image006.jpg@01D2FCAE.40CB9AC0]<http://obywatel.gov.pl/>

[Przechwytywanie]<http://niepodlegla.gov.pl/>

Załączniki

  • image001.png
  • image002.jpg
  • image003.jpg
  • image004.jpg