Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź.

Anna Lech-Malus

Sekretariat Wójta Gminy

Urząd Gminy Lelów
Ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie

tel. 34 355 01 21 wew. 114
fax. 34 355 00 49
<mailto:wojt@lelow.pl> wojt@lelow.pl

<http://www.lelow.pl/> www.lelow.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Lelów reprezentowana przez Wójta z siedzibą 42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 18. Można się z nim kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy lub mailowo: wojt@lelow.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- mgr Katarzyna Macherzyńska

e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Gminy - na postawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 oraz z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.

5. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

6. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, następnie zostaną usunięte.

7. Posiada Pani/ Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r

9. Podania Państwa danych wymagają ustawy na podstawie, której działa administrator.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki

Pobierz list