1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? NIE 2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź) a)
pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki. 3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi): a) nie informowano o tym mieszkańców b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki. Przewodnicząca Rady Gminy, informowała o tej możliwości na kilku Sesjach. Ponadto stosowna informacja została przekazana sołtysom i umieszczona na tablicach informacyjnych w każdej wiosce. 4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy? 2 5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy? 0 6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy? 0 Marcin Rombel Biuro Rady Gminy Domanice OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r.
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 1)           
Admin Państwa danych jest Wójt Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113
Domanice, tel. 25
6312982,          ugdomanice@wp.pl 2)           
Admin wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwa
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 3)           
Pańs dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępnienia informacji
publicznej jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz Ustawa z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej. 4)           
Pańs dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 5)           
Pańs dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu. 6)           
Pańs dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 7)           
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa: a)           
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b)          
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c)           
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d)          
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Państwa, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO); 8)           
Podan przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 9)           
Pańs dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.  

Dnia 10 lutego 2020 15:26 sprawa-18537@fedrowanie.siecob napisał(a):Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź) a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi): a) nie informowano o tym mieszkańców b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-18537@fedrowanie.siecob

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP 526282872

Pobierz list