Szanowni Państwo,

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014r. poz. 782 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Członków Zarządu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z dnia 13.09.2016r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie liczby wniosków o udostępnienie informacji publicznej złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w 2014 i 2015 roku oraz udostępnienia ewidencji/spisu/rejestru wniosków, udzielam informacji na pkt zawarte w tym wniosku:

1. W 2014 roku do Urzędu wpłynęło 210 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Wnioski do protokołu nie były składane. Nie prowadzi się ewidencji , ile z tych wniosków zostało wniesione pocztą elektroniczną oraz ile pocztą tradycyjną.

2. W 2015 roku wpłynęło 227 wniosków. Wnioski do protokołu nie były składane. Nie prowadzi się ewidencji , ile z tych wniosków zostało wniesione pocztą elektroniczną a ile pocztą tradycyjną.

Zgodnie z instrukcją kancelaryjną na każdy wniosek zakładana jest sprawa w systemie INTRADOK i nie odnotowuje się w jaki sposób wpłynął wniosek.

3. W 2014 roku nie wpłynął żaden wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

4. W 2015 roku nie wpłynął żaden wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

5. Informacja odnosząca się do pkt od 5-8 - nie prowadzi się ewidencji /spisu/rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, gdyż nie ma takiego obowiązku prawnego.

Przepisy Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011r.-Dz.U.Nr 14 poz.67) nie nakładają na organy samorządu województwa obowiązku prowadzenie takiego rejestru lub ewidencji.

--
Z poważaniem

Zofia Bugara
Stanowisko ds. Skarg, Wniosków i Informacji Publicznej
Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Departament Prawny i Kadr
tel. 71 776 94 05, pok. 328

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże J.Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
http://www.dolnyslask.pl

Pobierz list