Szanowni Państwo
W odpowiedzi na wniosek o:

1. udostępnienie skanów (czy też wersji elektronicznych) pism powiadamiających właściwych ministrów o poleceniach (złożonych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) wydanych przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

przesyłam skan ww. pism.

2. udostępnienie w wersji elektronicznej wszystkich poleceń (wydanych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

informuję, że polecenia te są opublikowane na stronie:
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/akty-prawne-i-dokumenty-dotyczace-przeciwdzialania-covid-19

Z wyrazami szacunku
Wydział Nadzoru Prawnego
 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Telefon: + 48 (22) 695-60-70
Faks: + 48 22 (22) 695-60-71
e-mail: wnp@mazowieckie.pl
www.gov.pl

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej załączniki podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała/otrzymał Pani/Pan niniejszą wiadomość wskutek pomyłki, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Załączniki

Pobierz list