_Udzielenie informacji publicznej na wniosek_

data wniesienia: 27.03.2020 r._
_

_Wnioskodawca:_Sieć Obywatelska Watchdog Polska, reprezentowana przez
Katarzyna Batko-Tołub, Szymon Osowski

_Żądany sposób udzielenie informacji:_
poczta elektroniczna adres: {{ email }}

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej wniesionym
za pośrednictwem poczty elektronicznej, zarejestrowanym w dniu
27.03.2020 r.,

na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do
informacji publicznej, niniejszym Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Świdnicy udziela odpowiedzi.
*__*
*1)*Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce
w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie
wirusem SARS-CoV-2
*W tym czasie nie potwierdzono zakażenia u żadnego z pacjentów szpitala*.

*2)*Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest
hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?
*Na dzień otrzymania wniosku nie był hospitalizowany żaden pacjent z
rozpoznanym zakażeniem. *
*__*
*3)*Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do
dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu
na SARS-CoV-2?
*We wskazanym okresie spośród osób które zmarły nie potwierdzono zakażenia.*

*4)*Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć
/szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z
podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury
na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie
przyjęć/oddziale ratunkowym.
*W ramach SPZOZ w Świdnicy funkcjonuje Szpitalny Oddział Ratunkowy,
który ma możliwość udzielania świadczeń medycznych osobom podejrzanym o
zakażenie wirusem; w ramach szpitala opracowano i wdrożono stosowne
procedury.*
*W przekonaniu podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji
publicznej, zakres wnioskowanych informacji, tj. udostępnienie dokumentu
określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego
pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym, nie obejmuje informacji
publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej. Wnioskowany dokumenty stanowi akt wewnętrzny o charakterze
technicznym, porządkowym, normuje kwestie samego podziału obowiązków w
danej komórce organizacyjnej, nie prezentując organizacji i przedmiotu
działalności szpitala jako podmiotu wykonującego zadania publiczne. *

*5)*Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2
odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do
tego działania.
*Przyjęcie pacjenta odbywa się w wydzielonym miejscu SOR, w budynku
szpitala. *
**
*6)*Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w
poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych,
wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego
związanego z wirusem SARS-CoV-2
*W przekonaniu podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji
publicznej, zakres wnioskowanych informacji, tj. dokumentów opisujących
procedury na oddziałach i wporadniach szpitalnych oraz na blokach
operacyjnych i porodowych, nie obejmuje informacji publicznej
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Uzasadnienie jak w pkt 4.*

*7)*Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w
placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku.
*Na dzień otrzymania wniosku ilość środków ochrony osobistej była
wystarczająca do utrzymania pracy szpitala. Nie jest możliwe dokładne
określenie ich liczby bez przetwarzania danych.*

*8)*Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na
obecność wirusa SARS-CoV-2?
a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas
oczekiwania na wynik?
b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu
do dnia otrzymania wniosku?
*W Szpitalu nie są wykonywane testy. Pobierane są badania: wymaz z
nosogardzieli i popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL). Następnie
wysyłane są do laboratorium we Wrocławiu. Na dzień złożenia wniosku
pobranych zostało od pacjentów ok. 15 testów, od personelu ok. 30
testów, w tym przez PSSE wŚwidnicy.*
**
*9)*Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym
o zakażenie SARS-CoV-2,w czasie oczekiwania na wynik testu.
*W czasie oczekiwania na wynik testu pacjent jest izolowany, stosowana
jest izolacja powietrzno – kropelkowa i kontaktowa. Personel
zabezpieczony jest w środki ochrony indywidualnej. Stpspwane są
obowiązujące procedury epidemiologiczne.*

*10)*Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu
wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to
prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi
szpitala.*Nie wprowadzono zakazu wypowiadania się o sytuacji w SPZOZ w
Świdnicy. W tym zakresie informacje mogą być udzielane z zachowaniem
prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych.*

*_Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości. _
*

Z poważaniem
Urszula Bura
Starszy specjalista Działu Organizacji i Rozliczeń
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

--
Anna Jagiełło-Gmerek
Starszy inspektor
Dział Organizacji i Rozliczeń
SPZOZ w Świdnicy
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica
tel. 74-85-17-490