W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 31 marca 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1429 ze zm.) informacja publiczna zostanie Panu udzielona zgodnie z ww. wnioskiem najpóźniej do dnia 31 maja 2020r.

Zgodnie z wyżej cytowanym artykułem, jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. (tj. 14 dni), podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Przyczyną przesunięcia terminu udzielenia Panu informacji jest przede wszystkim okoliczność, że w związku zaistniałą sytuacją związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, priorytetowym działaniem Wojewody jest podjęcie wszelkich działań mających na celu stworzenie i zapewnienie w naszym województwie niezbędnych warunków opieki lekarskiej, ośrodków kwarantanny itp. W Urzędzie Wojewódzkim funkcjonuje centrum zarządzania kryzysowego, w ramach działań którego muszą być podejmowane cały czas, na bieżąco i w trybie natychmiastowym działania, które służą ochronie zdrowia i życia mieszkańców Szczecina i całego województwa. Nadto, wielu pracowników ZUW w celu ograniczenia przemieszczania się wykonuje pracę w sposób zdalny, część z nich z powodu konieczności opieki nad dziećmi do lat 8 przebywa na zasiłkach opiekuńczych.

Nadto wskazać należy, że część Państwa pytań odnosi się do procesów, które są w toku, ulegają zmianom w związku ze zmieniającą się sytuacją co do liczby zakażanych osób w Naszym województwie.

W związku z powyższym przesunięcie terminu udzielenia informacji publicznej umożliwi podanie Państwu pełnej na dany moment i rzetelnej informacji.

Władysław Drużga

Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

ZUW w Szczecinie.

tel. 91 4303373

e-mail. wdruzga@szczecin.uw.gov.pl <mailto:wdruzga@szczecin.uw.gov.pl>

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

Administratorem danych jest Wojewoda Zachodniopomorski, 70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4. Kontakt poprzez adres email <mailto:wojewoda@szczecin.uw.gov.pl> wojewoda@szczecin.uw.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych email: <mailto:iod@szczecin.uw.gov.pl> iod@szczecin.uw.gov.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

Załączniki

  • image003.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • Klauzula_informacyjna_RODO.rtf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list