Dzień Dobry!

SP ZOZ MSWiA w Łodzi w załączeniu przekazuje pismo z dnia 8.04.2020 znak ON.906.04.2020

Z poważaniem

logopoczta

mgr Katarzyna Gabińska-Błażałek

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

tel:

+48 42 63 41 234

fax:

+48 42 67 85 523

email:

<mailto:dyrekcja@zozmswlodz.pl> dyrekcja@zozmswlodz.pl

www:

<http://www.szpital.lodz.pl/> www.szpital.lodz.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom SP ZOZ MSWiA w Łodzi , jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do <https://uodo.gov.pl/> PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administrator Danych Osobowych: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi ul. Północna 42 91–425 Łódź

e-mail: kontakt@zoz-mswia-lodz.pl.

Inspektor Ochrony Danych: kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zoz-mswia-lodz.pl

Załączniki

Pobierz list