Szanowni Państwo,

odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 31 marca 2020 r. [ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftn1 | [1] ] , działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej [ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftn2 | [2] ] , przekazuję skany pism, w których Wojewoda Wielkopolski powiadamiał właściwych ministrów o Poleceniach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftn3 | [3] ] .

Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w zakładce „Koronawirus”/akty prawne (adres strony: [ http://www.poznan.uw.gov.pl/koronawirus-akty-prawne | www.poznan.uw.gov.pl/koronawirus-akty-prawne ] ) zamieszczone są Polecenia Wojewody Wielkopolskiego wydane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

[ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftnref1 | [1] ] przesłany e-mail em ( wpływ do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 31 marca 2020 r.).

[ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftnref2 | [2] ] Dz. U. z 2019 r. poz. 1429.

[ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftnref3 | [3] ] Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.

Z poważaniem

Jolanta Oko-Brzezińska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru
{{ email }}
tel. 61 854 19 35
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
www.poznan.uw.gov.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftn1 | [1] ] , dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 854 10 00, mail: [ mailto:{{ email }} | {{ email }} ]

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: [ mailto:{{ email }} | {{ email }} ]

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, którymi mogą być:

1/ podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

2/ podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, przysługuje Pani/Panu prawo:

1/ dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,

2/ do sprostowania danych,

3/ do usunięcia danych,

4/ do przenoszenia danych,

5/ do ograniczenia przetwarzania danych,

6/ do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w szczególności w trybie właściwych przepisów.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

[ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftnref1 | [1] ] Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, ze zm.

Załączniki