**Skrzynka nieaktywna!**

Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na adres:
**gmina@adamowka.pl**

_______________________

**Urz ąd Gminy Adamowka**

**37-534 Adam owka 97**

Pobierz list