Szanowni Państwo

W odpowiedzi na wiadomość e-mail z dnia 09 kwietnia 2020r., informuję, że Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. podtrzymuje w całości swoje dotychczasowe stanowisko.

Ponadto odnosząc się do treści maila, wskazujemy, że Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. pozostaje w bieżącym kontakcie z podmiotami, które oferują realne wsparcie działalności szpitala w czasie ogłoszonego stanu epidemii - w różnych możliwych formach. Jeśli i Państwo zdecydujecie się na realne wsparcie tutejszego Szpitala - w formie rzeczowej lub pieniężnej - będziemy bardzo wdzięczni.

Nie sposób jednak przyjąć Państwa argumentacji prawnej, która w obecnej sytuacji - stanu epidemii - zmierza wprost do stworzenia i udostępnienia Państwu informacji publicznej o charakterze przetworzonym. Powyższe spowodować może utrudnienia w organizacji udzielania świadczeń - w jej najbardziej newralgicznym elemencie - a więc w zakresie zapewnienia epidemiologicznego bezpieczeństwa pacjentów i personelu tutejszego Szpitala. Powyższe nastąpić może poprzez zaangażowanie personelu odpowiedzialnego za wskazany wyżej odcinek działań w proces sporządzania wnioskowanej informacji przetworzonej - wyłącznie na Państwa potrzeby.

Odnosząc się jednak do Państwa argumentacji, informujemy, że jest ona nierzeczowa i wprowadzająca w błąd z przyczyn wskazanych poniżej. Po pierwsze, ograniczanie konstytucyjnych wolności i praw nie następuje tylko w przypadku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych (jak Państwo błędnie sugerujecie), lecz również w wielu innych przypadkach - w drodze ustawy - na podstawie art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem wszelkie ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być zawarte w ustawie. Również prawo do informacji - zawarte w Konstytucji RP - na które Państwo się powołujecie - podlega wielu ograniczeniom - zawartym m.in. w ustawie o dostępnie do informacji publicznej.

Po drugie, wskazać należy, że Państwa stanowisko całkowicie pomija obowiązywanie tzw. domniemania konstytucyjności ustaw, które chroni przed sytuacją, w której każdy - dla swego jednostkowego interesu - mógłby się powoływać na niekonstytucyjność ustanowionych przepisów. Wskazana wyżej zasada zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania systemu prawnego. Tym samym do czasu kiedy zgodność z Konstytucją RP tychże przepisów nie zostanie zakwestionowana - zgodnie z obowiązującym prawem, stosowanie ustawowych regulacji, w tym przepisu art. 15 zzs przywołanej wcześniej ustawy - jest w pełni legalne i podlega ochronie prawnej.

Z uwagi na powyższe - Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., prosząc o zrozumienie obecnej sytuacji, podtrzymujemy swoje dotychczasowe stanowisko.

Z poważaniem

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

Pobierz list