Szanowana Pani,
informuję, że brak odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej złożony przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, nie wynika ze złej woli Szpitala, ale z nadzwyczajnych okoliczności w jakich znalazł się Szpital w związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Szpital wszystkie dostępne zasoby personelu poświęca na zorganizowanie należytej opieki nad pacjentami, zapewnienie sprawnego funkcjonowania naszej placówki oraz najwyższego poziomu bezpieczeństwa przebywających na terenie Szpitala pacjentów. Obecnie nie jest zatem możliwe udzielenie odpowiedzi na zadane przez Stowarzyszenie pytania, zawarte we wskazanym wniosku, bez szkody dla działalności Szpitala oraz naszych Pacjentów.
Jednocześnie zaznaczam, że zgodnie z art. 15 zzs ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się; organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

Z poważaniem,

Z poważaniem,
Jolanta Węgłowska
z-ca Dyrektora ds. medycznych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73a,
51-124 Wrocław NIP 895-16-45-574
REGON 000977893
tel.: +48 71 32 70 555
weglowska@wssk.wroc.pl<mailto:weglowska@wssk.wroc.pl>
www.wssk.wroc.pl<http://www.wssk.wroc.pl>

Pobierz list