ORG.1431.13.2020

W odpowiedzi na poniższy wniosek o dostęp do informacji publicznej
informuję, że do dnia dzisiejszego dane ze spisu wyborców nie zostały
przekazane Poczcie Polskiej S.A.

Katarzyna Ptasiewicz
Sekretarz Gminy Sońsk

Temat: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną
Data: Mon, 27 Apr 2020 08:43:49 -0000
Nadawca: sprawa-24481@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-24481@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: sekretariat@sonsk.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o
wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić
przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres
sprawa-24481@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list