Szanowni Państwo,

nawiązując do korespondencji z 30 kwietnia 2020 roku w sprawie usunięcia stanu bezczynności uprzejmie wyjaśniam, że do Zespołu Informacji Publicznej CO MON nie wpłynął Państwa wniosek dot. liczby zrealizowanych w latach 2011 - 2020 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Przedstawiam dane wg. szczegółowości wskazanej we wniosku:

2011 rok - 747 wniosków
2012 rok - 821 wniosków
2013 rok - 749 wniosków
2014 rok - 381 wniosków
2015 rok - 455 wniosków
2016 rok - 540 wnioski
2017 rok - 484 wnioski
2018 rok - 452 wnioski
2019 rok - 384 wnioski
2020 rok - 116 wniosków

Ministerstwo Obrony Narodowej nie prowadzi rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej.

Z wyrazami szacunku
Beata Kozerawska
Koordynator Zespołu Informacji Publicznej
Centrum Operacyjne MON
Tel. 261 871 038

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Ministra Obrony Narodowej i Ministerstwo Obrony Narodowej w celu prowadzenia korespondencji dla realizacji zadań i czynności wynikających z przepisów prawa i/lub dla wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym. W Ministerstwie Obrony Narodowej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: {{ email }}<mailto:{{ email }}>. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa, w tym m.in. przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ww. administratorów, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Ma Pani/Pan: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). Podanie danych jest konieczne do prowadzenia korespondencji mającej na celu realizację zadań i czynności wynikających z przepisów prawa. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Szczegółowe informacje w odniesieniu do poszczególnych czynności przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej o adresie: www.gov.pl/web/obrona-narodowa<http://www.gov.pl/web/obrona-narodowa>.