W odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną informuję, że Wójt Gminy
Kościerzyna do dnia dzisiejszego nie przekazał spisu wyborców Gminy
Kościerzyna Poczcie Polskiej S.A. Wystąpiliśmy do Poczty Polskiej S.A. o
usunięcie braków formalnych we wniosku poprzez:

1) wykazanie spełnienia przesłanek, o których mowa w przepisie
art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21,

2) wskazanie, jakie czynności i operacje na przekazanych danych ze
spisu wyborców, niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia wyborów
powszechnych na Prezydenta RP oraz na gruncie jakich obowiązujących
przepisów prawa będzie wykonywała Poczta Polska S.A., a w szczególności do
wykonania których niezbędne są dane PESEL wszystkich wyborców,

3) wskazanie prawidłowego sposobu zabezpieczenia przesyłania
żądanych danych ze spisu wyborców (przesyłanie niezabezpieczonych danych w
niezaszyfrowanych plikach nie spełnia wymogów ochrony danych osobowych),

- w terminie 7 dni.

Do dnia dzisiejszego Poczta Polska S.A. nie uzupełniła braków we wniosku.

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Knopik

Sekretarz Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686-59-80
Kom. 601656657
Fax: 58 686-59-83
E-mail: <mailto:k.knopik@koscierzyna.pl> k.knopik@koscierzyna.pl
<http://www.koscierzyna.pl/> www.koscierzyna.pl

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kościerzyna
jest Wójt Gminy Kościerzyna. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji
zadań ustawowych zadań własnych i zadań zleconych. Klauzula informacyjna
dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej:
<https://koscierzyna.bip.gov.pl/rodo/rodo.html>
https://koscierzyna.bip.gov.pl/rodo/rodo.html

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
- przenoszenia swoich danych
- wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Kontakt do inspektora ochrony danych:
<mailto:inspektor25052018@gmail.com> inspektor25052018@gmail.com

Pobierz list