Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w załączeniu przesyłam pismo znak: OR-II.1431.221.2016.EP wraz z załącznikami.

Z poważaniem,

Robert Kłak
Oddział organizacyjny
Departament Organizacyjno - Prawny
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
tel.: 17 850 17 77

________________________________

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów, skr. pocztowa 17
centrala: (017) 850 1700
fax: (017) 850 1701
www.umwp.podkarpackie.pl/

________________________________

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.

Załączniki

Pobierz list