W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udostępnienia informacji
publicznej w zakresie przekazania przez Gminę Bytoń spisu wyborców
operatorowi tj. poczcie polskiej informuję, że takie dane zostały
udostępnione na jej wniosek.

Zgodnie z art. 99 obowiązującej od 18 kwietnia 2020 r. ustawy z 16
kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) operator
wyznaczony w rozumieniu ustawy
<https://sip.lex.pl/#/document/17938059?cm=DOCUMENT>z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie
elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu
lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej,
jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania
innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Dane,
o których mowa w zdaniu pierwszym, przekazywane są operatorowi
wyznaczonemu, w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni
robocze od dnia otrzymania wniosku. Operator wyznaczony uprawniony jest
do przetwarzania danych wyłącznie w celu, w jakim otrzymał te dane.

Z powyższego przepisu prawa wynika, że operator pocztowy jest uprawniony
do pozyskania od organu administracji publicznej danych osobowych
wskazanych ww. przepisem prawa, jeżeli zachodzi jedna z dwóch
niezależnych od siebie przesłanek. W pierwszym przypadku udostępnienie
danych jest możliwe, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań
związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Natomiast w drugim przypadku udostępnienie danych jest możliwe, jeżeli
dane te są potrzebne w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez
organy administracji rządowej. Nie ulega wątpliwości, że pierwsza
przesłanka w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie występuje.

W związku z wprowadzeniem ww. przepisu prawa Państwowa Komisja Wyborcza,
która zgodnie z art. 157 §  1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568,
695), dalej: Kodeks wyborczy, jest stałym najwyższym organem wyborczym
właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów i referendów, zajęła
stanowisko, określające rolę operatora pocztowego, a także obowiązek
współpracy z nim w zakresie udostępnienia danych ze spisu wyborców.

Z powyższego stanowiska wynika, że w obrocie prawnym istnieje
rozstrzygnięcie organu administracji rządowej, którego kopia w ocenie
Państwowej Komisji Wyborczej powinna być dołączona do wniosku operatora
wyznaczonego (operator w treści wniosków powołał się na decyzję Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r.), nakładające obowiązek,
o którym mowa w art. 99 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dla realizacji
którego potrzebne jest pozyskanie danych osobowych przez operatora
pocztowego, a tym samym uznać należy, że istnieje podstawa prawna do
udostępniania tych danych operatorowi pocztowemu, o ile wniosek
operatora o udostępnienie danych spełnia wymagania co do formy określone
ww. przepisem prawa. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 lit.
c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietna 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.,
dalej: RODO, przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Załączniki

  • heknlnkpdjimdadf.png (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list