Informujemy, iż na dzień wpłynięcia wniosku dane o wyborcach Gminy Tuszyn nie
zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.

Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Gminie Tuszyn jest Burmistrz
Miasta Tuszyna, z siedzibą ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn, kontakt mailowy
pod adresem: tuszyn@tuszyn.info.pl, kontakt telefoniczny 42 614-34-26

2. kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail:
iod@tuszyn.info.pl mailto:iod@tuszyn.info.pl ; kontakt listowny na adres: 95-080
Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4; kontakt telefoniczny pod nr: 42 614 34 26 wew. 28;

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
celu udzielenia lub odmowy udzielenia informacji publicznej na podstawie ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ,

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uczestniczące w
realizacji zadania, z którymi Gmina Tuszyn podpisała umowę o współpracę oraz
podmioty uprawnione przez przepisy prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami
archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych;

6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani
następujące uprawnienia:

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

- żądania ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź
poszczególne prawa.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na
adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na
adresiod@tuszyn.info.pl mailto:iod@tuszyn.info.pl

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - gdy uzna
Pan/Pani, że przetwarzanie dotyczące danych osobowych narusza przepisy RODO;

8. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym,
minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może
skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy;

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

11. Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym
niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane zostanie Pan/Pani o tym
poinformowany/a;

Pobierz list