W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął
do tut. Urzędu w dniu 28.04.2020 r. wskazuję, że żądane we wniosku
informacje w zakresie przedmiotowym, stanowią informację publiczną w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) zatem informuję, że
Urząd Miasta w Kłodzku nie przekazał Poczcie Polskiej S.A. informacji o
wyborcach.

Z poważaniem

Kierownik Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

Barbara Gargasz

Tel. 74-8654620