SE.1431.13.2020.ŁN

Stowarzyszenie

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

sprawa-25227@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na Państwa e-maila z dnia 13.05.2020 r. informuję, że nie przekazaliśmy danych wyborców Poczcie Polskiej S.A..

Z poważaniem

Łukasz Nowak

Sekretarz Gminy

<mailto:kierownikro@malanow.pl> sekretarz@malanow.pl

+48 667 022 663

Urząd Gminy w Malanowie

+48 (63) 288-30-83 wew. 22

<http://www.malanow.pl/> www.malanow.pl

Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i może zawierać informacje zastrzeżone oraz prawnie chronione. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym adresatem, prosimy o poinformowanie nadawcy o tym fakcie i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami z wszelkich komputerów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), informujemy, że Administratorem zbieranych i przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Malanowie jest Wójt Gminy Malanów z siedzibą, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z którą można skontaktować się pod adresem mailowym inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz w celu realizacji umów z kontrahentami- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane będą do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Szczegółowa klauzula informacyjna umieszczona została na stronie internetowej pod adresem: http://bip.malanow.pl/?c=714.

Załączniki

Pobierz list