Witam,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy, iż Gmina Ujazd do dnia 9 maja 2020 r. nie przekazała Poczcie Polskiej Spisu wyborców przygotowanego do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Danuta Ogaza

Sekretarz Gminy

Urząd Miejski w Ujeździe

ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

tel. 77 404 87 50, fax 77 404 87 63

<mailto:umig@ujazd.pl> umig@ujazd.pl, <http://www.ujazd.pl/> www.ujazd.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula Informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ujeździe z/s ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, jest Burmistrz Ujazdu, Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji zadań nałożonych na urząd, wynikających z prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu – www.ujazd.pl w zakładce Urząd Miejski/Ochrona danych osobowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń i w każdym wydziale Urzędu.

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie Pani/Pan jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

_______
Dbaj o środowisko! Zanim wydrukujesz, pomyśl, czy potrzebujesz.
Please take care of the environment - think before you print!