Szanowni Państwo!

Informujemy, że stosownie do treści art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z
późn, zm.) bieg terminów w procedurze administracyjnej w okresie stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID
nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
*Zawieszenie biegu terminów dotyczy również postępowań prowadzonych na
podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej *z dnia 6 września
2001 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym
odpowiedź na Państwa zapytanie z dnia 27 kwietnia 2020r. zostanie
udzielona po odwieszeniu biegu terminów w terminie ustawowym.

Jacek Wasilewski, Kierownik Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Rykach

Pobierz list