Odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dn. 18.05.2020r.

Gmina Tuszyn informuje, iż na wniosek Poczty Polskiej w temacie wyborców została
przekazana informacja w sprawie uzupełnienia wniosku i podanie właściwej
podstawy prawnej wraz z podpisem osoby upoważnionej do odbioru takich danych do
celów realizacji Wyborów w dniu 10 maja 2020 r.
Dane wyborców nie zostały udostępnione, gdyż takowy prawidłowy wniosek nie
wpłynął.

z poważaniem

Joanna Krawczyk
42 614-34-26 wew. 28
Gmina Tuszyn

z poważaniem

Kamil Gorzkiewicz
Pomoc administracyjna
Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn
tel. 42 614-34-26 wew.28

Dziękuję za kontakt z Urzędem Miasta w Tuszynie.

Jeżeli Pani/Pana e-mail zawiera dane osobowe, prosimy o zapoznanie się z
następującymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1. W przypadku podania nam danych osobowych ich Administratorem będzie Gmina
Tuszyn, którą reprezentuje Burmistrz Miasta Tuszyna, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080
Tuszyn, dalej AD.
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwn. dalej „RODO”) AD
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej IOD), który w jego imieniu nadzoruje
sferę przetwarzania danych osobowych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w zakresie działania AD, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z IOD:
- pod adresem e-mail iod@tuszyn.info.pl,
- listownie pod adresem Administratora - ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
- telefonicznie pod nr telefonu 42 614-34-26 wew. 28.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z
Panią/Panem korespondencji, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w
następujących celach:
1) odpowiedzi na otrzymaną od Pani/Pana korespondencję, w tym odpowiedzi na
zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą, oraz w celu
dalszej obsługi korespondencji z Panią/Panem prowadzonej,
2) załatwienia sprawy, z którą Pani/Pan się do nas zwracają,
Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów statystycznych,
archiwalnych oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda w zakresie danych
kontaktowych (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz przepis, który stosują jednostki
samorządu terytorialnego rozpatrując Państwa sprawę – (Art. 6 ust. 1 lit c RODO)
tj. ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa z dnia 11
lipca 2014 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Statut Gminy.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z
Panią/Panem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany
obowiązkami nałożonymi na AD przepisami prawa i/lub do upływu terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z podanymi niżej celami
przetwarzania danych osobowych, zaś ww zakresie adresu e-mail do czasu cofnięcia
zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków
bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów
prawa polskiego i unijnego.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa oraz podpisanych umów (firmy świadczące usługi prawne lub
zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych, pracownicy jednostek
organizacyjnych Gminy właściwi do rozpatrzenia sprawy ).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu,
z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
- żądania ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie AD, pisząc na jego adres lub
drogą elektroniczną.
8. Pani//Pana kontakt z nami, z podaniem przez Panią/Pana dobrowolnie danych
kontaktowych tj. adres e-mail, nr telefonu, uprawnia do przetwarzania Pani/Pana
danych do czasu cofnięcia zgody, którą Pani/Pan ma prawo cofnięć w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu email lub telefonu
kontaktowego można cofnąć jeśli pozwalają na to przepisy wnioskując na adres
e-mail AD: tuszyn@tuszyn.info.pl
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie
Państwa danych osobowych przez AD.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

Pobierz list