Otwock, dnia 4 czerwca 2020 r.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. prof. Adama Grucy CMKP

ul. Konarskiego 13

05-400 Otwock

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej doręczony
dnia 01 kwietnia 2020 r. dotyczących wirusa SARS-CoV-2.

na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) w odpowiedzi na
złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej znajdują
się odpowiedzi na Państwa pytania:

1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce
w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie
wirusem SARS-CoV-2

Od dnia 4 marca do dnia 1 kwietnia potwierdzono zakażenie wirusem
SARS-CoV-2 u 0 pacjentów.

2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych
na dzień otrzymania wniosku?

Na dzień 1 kwietnia hospitalizowanych było 0 pacjentów zakażonych
SARS-CoV-2.

3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do
dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu
na SARS-CoV-2?

Na dzień poprzedzający wykonanie wniosku, od 4 marca zmarło 0 pacjentów
mających dodatni wynik testu na SARS-CoV-2.

4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć
/szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z
podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury
na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie
przyjęć/oddziale ratunkowym.

Nie, nie funkcjonuje w Szpitalu izba przyjęć, w której mogą być
przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa
się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego
działania.

Przyjmowanie pacjentów urazowych z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w
budynku placówki, z zachowaniem procedur określających postępowanie w
takim przypadku.

6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w
poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych,
wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego
związanego z wirusem SARS-CoV-2

Procedury i ścieżki przesyłam w załączeniu.

7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w
placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

Informacje zawarte są w załączniku w pliku excel.

8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność
wirusa SARS-CoV-2?
a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas
oczekiwania na wynik?
b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu
do dnia otrzymania wniosku?

Nie, w Szpitalu nie wykonuje się testów na obecność wirusa; próbki
badane są przez zewnętrzne laboratoria

9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym
o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

Procedura opisana jest w ścieżce nr 29.

10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu
wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to
prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi
szpitala.

W Szpitalu nie wprowadzono zakazu wypowiadania się o sytuacji w szpitalu.

Jednocześnie zawiadamiam, iż termin określony w art. 13 ust. 1 ustawy
rozpoczął swój bieg na podstawie art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 14 maja
2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r. poz.
875) dnia 22 maja 2020 r.

Dane osoby, która odpowiada za treść odpowiedzi: dr hab n. med. prof.
CMKP Marcin Tyrakowski, dr hab. inż. Sławomir Chaberek

Dane osoby, która udostępniła informację: Alicja Wanke-Stankowska

Data odpowiedzi: 04.06.2020 r.

/Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
(RODO) informujemy, że: /

/1)//administratorem danych osobowych osób wnioskujących o udostępnienie
informacji publicznej jest *Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im.
prof. Adama Grucy CMKP *w Otwocku, adres: ul. Konarskiego 13, 05-400
Otwock;/

/2)//administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą
się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych
osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@spskgruca.pl;/

/3)//administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze przewidzianego w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej;/

/4)//dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na
podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator
zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np.
kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem,
zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych)/;

/5)//administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;/

/6)//mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w
siedzibie administratora./

/Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:/

/1)//Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w
przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji
niearchiwalnej//;;///

/2)//przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego/;

/3)//podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie
nierozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej;/

4)/administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w
oparciu o Państwa dane osobowe./

Załączniki

Pobierz list