Szanowni Państwo,

wiadomość przekazuję do Oddziału Administracyjnego.

z wyrazami szacunku
Kamil Bartosiewicz
Zastępca Kierownika Biura Obsługi Interesantów
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

Biuro Obsługi Interesantów jest czynne:

w pon. od godz. 08:30 do 18:00 - ostatni interesant jest wywoływany o 17:45,

od wt. do pt. od godz. 08:30 do 15:30 – ostatni interesant jest
wywoływany o 15:25

Kontakt: 22 328 60 30 lub e-mail:
boi@srzoliborz.pl<mailto:czytelnia@srzoliborz.pl>

/
/

logo
Biuro Obsługi Interesantów
ul.Kocjana 3, bud C, hol główny
01-473 Warszawa
*Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się,**czy jest to
konieczne. Pomyśl o środowisku.*

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
Data: Wed, 10 Jun 2020 19:05:57 -0000
Nadawca: sprawa-28218@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-28218@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: boi@srzoliborz.pl

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.)
oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA)
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako:
Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych
(http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od
2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej
jako: UDIP).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu
podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść
orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych,
sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z
art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na
wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po
dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

Nasz e-mail sprawa-28218@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

Załączniki

Pobierz list