Dzień dobry,

W związku z wnioskiem z dnia 28.09.2020 r. udzielamy następujących
odpowiedzi na Państwa pytania.

Ad.1. a) d)

Ad.2. c)

Ad.3. a)

Ad.4. a) b)

Ad.4. c)

--

z poważaniem,
Grzegorz Urowski

/Telefon: +48 523344091 wew. 14/

------------------------------------------------------------------------
Gmina Kesowo - Herb *Urząd Gminy w Kęsowie*
Adres: ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo
Adres e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>
Strona internetowa: www.kesowo.pl <http://kesowo.pl>
Telefon: +48 523344091
Faks: +48 523344022
Adres epuap: /kesowo/skrytkaESP

------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W –
ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Gminy w
Kęsowie. Może się z nim Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Kęsowie, ul. Główna 11,
89-506 Kęsowo, poprzez pocztę elektroniczną na ades:
{{ email }} <mailto:{{ email }}> lub telefonicznie pod
numerem +48 523344091.
2. Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został
także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się
kontaktować wysyłając e-mail na adres
{{ email }}
<mailto:{{ email }}>
3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO
przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z administratorem
oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach
szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania
decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania
wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są
nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty
publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o
stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także
przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty
świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne.
Jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy
zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych,
może je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma
Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych.
7. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy
więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
8. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie
będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i
informować o niej drogą elektroniczną.
9. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

Załączniki

  • bnhlfgamcdfbefhb.png