PR.1431.49.2020

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

<mailto:{{ email }}> {{ email }}

Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z 28.09.2020r.

Zgodnie z art. 10.1. Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31) oraz ww. wnioskiem poniżej przesyłam wnioskowane informacje publiczne:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom?

a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap

b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym

c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.

d) Zwykłym mailem

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie:

b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?

a) Tak

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?

e) Inne, jakie? – Problemy z e-puap

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?

c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona

Proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości

Pozdrawiam

Joanna Szulżyk - insp. ds. promocji

Gmina Oława
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława


tel. 71 313 30 44 wew., 214, 71-38-12-214, fax. 71 72 34 634

<mailto:{{ email }}> {{ email }},
<http://www.gminaolawa.pl/> www.GminaOlawa.pl bip.gminaolawa.pl, <http://www.facebook.com/gminaOlawa> www.facebook.com/gminaOlawa

Niniejsza wiadomość pocztowa oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej, jeśli nie jest Pani/Pan jej zamierzonym adresatem, prosimy o niezwłoczny kontakt z nadawcą przesłanej wiadomości wraz za załącznikami. Jeżeli nie jest Pani/Pan zamierzonym adresatem tej wiadomości, jej dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie lub ujawnianie jej treści w całości lub w części jest zabronione – zastrzeżenie to dotyczy zarówno samej wiadomości, jak i załączników do niej.

Pani/Pana dane, ujawnione w korespondenci, przetwarzamy w celu zrealizowania Pani/Pana sprawy, tj. przede wszystkim prowadzenia korespondencji w określonej sprawie. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Oława z siedzibą - Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława. Dane posiadamy bezpośrednio od Pani/Pana lub z baz danych, do których dostęp mają pracownicy Urzędu Gminy Oława (w takiej sytuacji przetwarzamy je w zakresie niezbędnym do zrealizowania Pani/Pana sprawy). Dane przetwarzamy do czasu realizacji danej sprawy, a następnie archiwizujemy na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu danych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa UODO informacji o przetwarzaniu danych, a w zależności od sytuacji – do usunięcia danych (cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jeżeli podanie tych danych zostało udzielone na podstawie Pani/Pana zgody). Pełna klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej: <https://bip.gminaolawa.pl/m,729,ochrona-danych-osobowych.html> https://bip.gminaolawa.pl/m,729,ochrona-danych-osobowych.html.

Załączniki

  • image001_5IHuvrB.jpg
  • image002_kDYSrdt.jpg
  • PR_1431_49_2020.pdf