W związku z Wnioskiem z dnia 28.09.2020 wysłanym na e-mail
um@lubliniec.pl udzielam odpowiedzi:
> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> Temat: Cyfryzacja gmin
> Data: Mon, 28 Sep 2020 05:51:49 -0000
> Nadawca: sprawa-30447@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Odpowiedź-Do: sprawa-30447@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Adresat: um@lubliniec.pl
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
> dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
> Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
> 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
> wybór kilku odpowiedzi)
Ad.1
- Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
- Załatwianie spraw za pośrednictwem PeUP (plaforma regionalna SEKAP)
- Zwykłym mailem

> 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
> Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Ad.2
- Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

> 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
> funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
Ad. 3
- Tak

> 4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
> (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
Ad.4
- Niespójność przepisów prawa (np. co do stosowania podpisów
elektronicznych, dokumentów elektronicznych itp.)

> 5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
> transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
Ad.5 Uczestniczyliśmy w dużym projekcie regionalnym SEKAP.

Z poważaniem
Mariusz Koziński
Naczelnik Wydziału Organizacji
Urząd Miejski w Lublińcu
42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 5
tel 34 3530-100 w. 120
e-mail: mariusz.kozinski@lubliniec.pl

> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
> adres: sprawa-30447@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>
> --
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> adres email: biuro@siecobywatelska.pl
> skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
> --
> Urząd Miejski w Lublińcu
> 42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 5
> tel. 34 353 01 00
> e-mail:um@lubliniec.pl
>
> Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne informacje.
> Zakazane jest przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę te informacje prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.
>

--

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który
jest jej adresatem i może zawierać poufne informacje.
Zakazane jest przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie
tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie
tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat.
Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę te informacje prosimy o
poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich
komputerów.

Pobierz list