Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
przesłany drogą elektroniczną w dniu 28 września br., informuję:

*Ad.1* Zaznaczono odpowiedzi: a) Załatwianie spraw za pośrednictwem
ePuap, b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której
można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym, c) Usługi
cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
sposób, d) zwykłym mailem.

*Ad. 2* Zaznaczono odpowiedź b) Większość usług urzędu jest już możliwa
do realizacji bez pojawienia się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50
do 75%).

*Ad.3* Zaznaczono odpowiedź a) Tak.

*Ad. 4* Zaznaczono odpowiedź e) Inne (brak problemów).

*Ad. 5* Zaznaczono odpowiedź a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie
nadzieje na zmiany.

Z poważaniem

--
*Monika Karwowska-Pawłowska*

Starszy Inspektor

Wydział Organizacyjny

tel. (68) 410 97 09, fax (68) 383 5122

e-mail:m.karwowska@krosnoodrzanskie.pl
<mailto:m.karwowska@krosnoodrzanskie.pl>

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
www.krosnoodrzanskie.pl <http://www.krosnoodrzanskie.pl>

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krosna
Odrzańskiego z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ul. Parkowej 1, 66 – 600
Krosno Odrzańskie. Z administratorem można kontaktować się poprzez adres
email sekretariat@krosnoodrzanskie.pl
<mailto:sekretariat@krosnoodrzanskie.pl> lub pisemnie na adres siedziby
administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z
którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email
iod@krosnoodrzanskie.pl <mailto:iod@krosnoodrzanskie.pl> we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych przez administratora oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Państwa dane
osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane
przez Państwa pytania, a następnie w celu wypełnienia obowiązku
archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przysługuje Państwu prawo
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do
sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy
czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego
prawa), prawo do usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy
przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa).  Szczegółowa klauzula informacyjna
dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie
Odrzańskim pod linkiem: www.bip.krosnoodrzanskie.pl

Załączniki

  • nonlioneglifglii.jpg (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list