Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na informacje publiczną

Agnieszka Londzin

Sekretarz

Urząd Gminy Dąbrówka

ul. Tadeusza Kościuszki 14

05-252 Dąbrówka

tel. (29) 757-82-80

Parter - Pokój nr 3

<mailto:agnieszka.londzin@dabrowka.net.pl>
agnieszka.londzin@dabrowka.net.pl | <http://www.dabrowka.net.pl/>
www.dabrowka.net.pl

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem
poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z
Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.Administratorem
Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Dąbrówce,
reprezentowany przez Wójta Gminy Dąbrówka, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki
14, 05-252 Dąbrówka. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą poczty
tradycyjnej, poczty mailowej: <mailto:urzad@dabrowka.net.pl>
urzad@dabrowka.net.pl lub pod numerem telefonu: 29 757 80 02.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -
PUODO <https://uodo.gov.pl/> https://uodo.gov.pl/ , gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Treść pełnej klauzuli
informacyjnej jest dostępna pod adresem
<https://bip.dabrowka.net.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=6920>
https://bip.dabrowka.net.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=6920

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.

Załączniki

  • RO_1431_18_2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list