Urząd Miejski w Bychawie
ul. Partyzantów 1
23-100 Bychawa

NIP 713-10-03-445
81 5660004
----------------------------------------------------------------------------
----
Uwaga! Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o
charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji
zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej
adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne
zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej
treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy.

Załączniki

Pobierz list