Końskowola, dnia 8 października 2020r.

Or.1431.57.2020

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
28.09.2020r. na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września2001r. o
dostępie do informacji publicznej( Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z
późn.zm.), informuję:

Ad.1
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
d) Zwykłym mailem
Ad.2.
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
Ad. 3.
a) Tak, ale pełni wyłącznie funkcję wspomagającą
Ad. 4.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań

c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
e) Inne, jakie? Brak kompleksowych i ustandaryzowanych narzędzie
informatycznych. Konieczność korzystania z oprogramowania dziedzinowego
różnych producentów i jego integracji.
Ad. 5.
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba

Sekretarz Gminy Końskowola

Krzysztof Bartuzi

Pobierz list