Poniżej odpowiedzi na wniosek o udostępnianie informacji publicznej.

Odpowiedzi zostały zaznaczonej poprzez podkreślenie.

Jednocześnie informuję, iż uchybienie terminu nastąpiło na skutek czynników
niezawinionych przez urząd związanych z pandemią COVID ( nieobecność
pracownika) .

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór
kilku odpowiedzi)

a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap

b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym

c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
sposób.

d) Zwykłym mailem

e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)

a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)

b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)

c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)

e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?

a) Tak

b) Nie

c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.

b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań

c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową

e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?

a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany

b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy

c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona

d) Nie, choć byłaby taka potrzeba

e) Inne, jakie.

Justyna Mazur-Franczak
sekretarz Gminy Trzebiel

Urząd Gminy Trzebiel

Ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel
tel. 68 375 67 62

UWAGA! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.