W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w
imieniu Wójta Gminy Marklowice, przesyłam ankietę, w której właściwe
odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubieniem. Z poważaniem, Benedykt
Kołodziejczyk, Sekretarz Gminy Marklowice

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
*a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap*
*b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym (SEKAP)*
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
*d) Zwykłym mailem*
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
*b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)*
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
*a) Tak*
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

*a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania
i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.*
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
*c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji*
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
*c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona*
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na
udzielone odpowiedzi.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-30406@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list