Na podstawie prawa do informacji wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Pytania odnoszą się do konsultacji społecznych w procesie tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL) we wszystkich Nadleśnictwach w Regionalnej Dyrekcji. Wnioskujemy o przesłanie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno .

Pytania dotyczą procesu tworzenia obecnie obowiązujących PUL (według stanu na październik 2020). Jeżeli w Regionalnej Dyrekcji znajdują się Nadleśnictwa, w których rozpoczął się proces tworzenia nowego PUL, wnioskujemy o przesłanie dodatkowo również informacji o toczącym się procesie tworzenia nowego PUL, jeżeli jest to już możliwe. W takim wypadku wnioskujemy o oddzielne odpowiedzi na każde pytanie dla każdego z procesów tworzenia PUL (obowiązującego i nowotworzonego).

Pytania zadaje Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która jest wnioskodawcą, we współpracy z inicjatywą Lasy i Obywatele.

Przyjęte definicje terminów użytych we wniosku: "strona społeczna", "mieć możliwość zgłaszania uwag i wniosków" oraz "kanały komunikacji" podano poniżej.

Pytania:

1. Na jakim etapie tworzenia PUL strona społeczna zgłosiła wnioski i uwagi dotyczące treści tworzonego planu? Prosimy o wybranie wszystkich właściwych odpowiedzi
a) Przed rozpoczęciem prac nad PUL
b) Podczas Komisji Założeń Planu (KZP)
c) Podczas Narady Techniczno-Gospodarczej (NTZ)
d) Podczas Komisji Projektu Planu (KPP)
e) W innym momencie tworzenia PUL (prosimy wyjaśnić) _______________________________________________________________
f) Strona społeczna nie zgłosiła żadnych wniosków i uwag do tworzonego PUL

Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

2. Na jakim etapie tworzenia PUL strona społeczna miała możliwości zgłaszania wniosków i uwag? Prosimy o wybranie wszystkich właściwych odpowiedzi:
a) Podczas Komisji Założeń Planu (KZP)
b) Podczas Narady Techniczno-Gospodarczej (NTZ)
c) Podczas Komisji Projektu Planu (KPP)
d) W innym momencie tworzenia PUL (prosimy wyjaśnić) _______________________________________________________________
e) Strona społeczna nie miała możliwości składania wniosków i uwag

Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

3. Jakimi kanałami komunikacji strona społeczna na terenie każdego Nadleśnictwa została poinformowana o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach w procesie tworzenia PUL?
Prosimy o podanie konkretnego tytułu i daty publikacji w wypadku ogłoszeń prasowych oraz adresu internetowego w wypadku umieszczenia ogłoszenia na internecie (strona nadleśnictwa, BIP, periodyki online itp.)
Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

4. Czy kanały komunikacji różniły się w zależności od typu uczestnika reprezentującego stronę społeczną? Jeżeli tak, wnosimy o wyszczególnienie jakimi kanałami powiadamiani byli różni przedstawiciele strony społecznej. W szczególności wnioskujemy o wyszczególnienie, którzy przedstawiciele strony społecznej zostali zawiadomieni o procesie konsultacji bezpośrednio (telefon, email, poczta tradycyjna).

Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

5. Z jakim wyprzedzeniem została stronie społecznej zakomunikowana możliwość wzięcia udziału w konsultacjach? Jeżeli odpowiedź różni się dla różnych przedstawicieli strony społecznej i różnych etapów sporządzania PUL, prosimy o wyszczególnienie.

Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

6. Czy z komunikacji i ze spotkań konsultacyjnych ze stroną społeczną były sporządzane notatki/protokoły/podsumowania? Jeżeli tak wnioskujemy również o przesłanie treści tych dokumentów.

Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

7. Jakie uwagi i wnioski dotyczące treści tworzonego PUL złożyli przedstawiciele strony społecznej?

Dla każdego ze złożonych wniosków, pomysłów i zastrzeżeń wnioskujemy o przesłanie:
a) dokumentacji z nimi związanej złożonej przez stronę społeczną
b) informacji, czy w ostatecznym kształcie PUL wniosek, pomysł lub zastrzeżenie zostało (a) odrzucone, (b) uwzględnione w całości, (c) uwzględnione częściowo?
c) dla wniosków, pomysłów i zastrzeżeń uwzględnionych w całości, bądź uwzględnionych częściowo, wnioskujemy o przesłanie informacji, w jaki sposób wniosek, pomysł lub zastrzeżenie zostało uwzględnione w ostatecznym kształcie PUL.
d) dla wniosków, pomysłów i zastrzeżeń odrzuconych wnioskujemy o podanie powodu dla którego wnioski odrzucono.

Jeżeli takie informacje znajdują się w raporcie z konsultacji, wystarczająca jest jego kopia, o ile nie została ona już uwzględniona w odpowiedzi na pytanie 6.

Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

8. Czy w najbliższych dwóch latach Regionalna Dyrekcja planuje wprowadzenie zmian w procesach konsultacji społecznych podczas procesu tworzenia PUL oraz informowaniu o nich? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?

W celu zapewnienia precyzji w komunikacji załączamy definicje terminów użytych w pytaniach:

"Strona społeczna": mieszkańcy/ki, lokalne społeczności, indywidualne działaczki/e, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny oraz inne organizacje i instytucje.

"Mieć możliwość składania uwag i wniosków": sytuacja gdy strona społeczna: 1. jest poinformowana o możliwości, trybie i sposobie w jaki może zgłaszać wnioski i uwagi oraz 2. ma stworzone warunki by to zrobić.

"Kanały komunikacji": sposób, w jaki Nadleśnictwo komunikuje się ze stroną społeczną; Kanały komunikacji obejmują m.in.: BIP, strony internetowe, gazety, radio, media społecznościowe, obwieszczenia, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (email), telefon, komunikatory internetowe, bezpośrednie spotkania, etc.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić na numer telefonu: 515-832-707

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Pobierz list