Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję na pytania i wnioski zawarte w Państwa wniosku
o udostępnienie informacji publicznej, otrzymanym przez Nadleśnictwo Szczebra w dniu 4 listopada 2020 roku

1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa. Dla każdego przypadku wnioskujemy o podanie:

a. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?

Zapytania zgłosiła osoba prywatna, więc nie mogę udzielić informacji kto ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych.

b. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi zgłaszane przez stronę społeczną.

Był to wniosek o udzielenie informacji o środowisku z dnia 23.01.2019 roku , zapytanie dotyczyło wykazu wydzieleń , w których znajdują się lasy HCVF oraz rodzaju prac gospodarczych przewidzianych do zrealizowania w 2019 roku. Wniosek złożyła osoba prywatna za pomocą poczty elektronicznej. Drugi wniosek także zgłosiła osoba fizyczna o zmianę przebiegu granic rębni zupełnej w 2018 roku.

c. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną

Każdy osoba fizyczna czy organizacja może zgłosić wniosek lub zapytanie na drodze pisemnej lub elektronicznej – adresy można znaleźć na stronie internetowej Nadleśnictwa Szczebra , tak jak stosowny kanał i adres znaleźliście Państwo.

d. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę społeczną,
a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i jeżeli tak, to w jaki sposób.

Nadleśnictwo Szczebra nie zmodyfikowało zasad prowadzonej gospodarki na podstawie składanych wniosków , ponieważ wnioski te nie zawierały żadnych zasadniczych postulatów w tym zakresie. Jedynie, biorąc pod uwagę wspomniany wniosek osoby fizycznej, zmieniło przebieg granic zrębu zupełnego. Zmiana przez wnioskodawcę została pozytywnie zaakceptowana.

e. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.
Nadleśnictwo posiada dowody potwierdzające udzielenie tych informacji.

Niniejszej odpowiedzi udzielono na podstawie obecnie posiadanej wiedzy i w oparciu o zadane pytania . Ze względu na nieprecyzyjność pytań i ich szeroki zakres , w przypadku konieczności uściślenia lub uzupełnienia informacji prosimy o stosowną sygnalizację

Z poważaniem

Wojciech Stankiewicz
Nadleśniczy
tel.: 605 367 606
tel.: 87 641 96 65 wew. 302

[cid:image003.jpg@01D5C7BC.BEB0BB10]
16-304 Nowinka, Szczebra 58
tel. +48 87 641 96 65, fax. +48 87 641 95 42

www.szczebra.bialystok.lasy.gov.pl<http://www.szczebra.bialystok.lasy.gov.pl/>

Załączniki

  • image001_k56SbVN.jpg (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list